Sajóecsegi hírek

2019.dec.04.
Írta: Sajóecseg polgármestere Szólj hozzá!

MEGHÍVÓ

Önkormányzati választás 2019

https://www.valasztas.hu/telepules-adatlap_onk2019?p_p_id=onktelepulesijelolteklistak_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=4&_onktelepulesijelolteklistak_WAR_nvinvrportlet_telepulesKod=252&_onktelepulesijelolteklistak_WAR_nvinvrportlet_megyeKod=05&_onktelepulesijelolteklistak_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onktelepulesijelolteklistak_WAR_nvinvrportlet_vltId=687

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Pályázati Felhívás

 

Sajóecseg Község  Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2017.(IX.21.)  önkormányzati rendelete alapján ezennel kiírja

a felsőoktatási intézmények hallgatóinak

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

(2018.09.01.-2019.01.31)

 

 

 

Sajóecseg község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket ír ki:

 

 1. A pályázat célja

 

Sajóecseg Község  Önkormányzata (Önkormányzat) 6/2017(IX.21) rendelet szerinti ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges és kiemelkedő  tanulmányi eredményt elért Sajóecseg településen állandó lakcímmel rendelkező,   főiskolai, egyetemi hallgatók számára felsőoktatási tanulmányaikhoz.

 

 1. Pályázók köre

 

Az Önkormányzati Ösztöndíj pályázaton részt vehet, aki

(1)

 1. a) államilag elismert hazai felsőoktatási intézményben,
 2. b) teljes idejű, nappali képzés munkarendje szerint,
 3. c) egyetem, vagy főiskola hallgatójaként az első diploma megszerzéséért folytat tanulmányokat alapképzésben, mesterképzésben, vagy osztatlan képzésben vesz részt,
 4. d) Sajóecseg község közigazgatási területén a pályázat kiírásának időpontjában állandó lakóhellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen lakik,
 5. e) a pályázat benyújtását megelőző félévet legalább 4.00 tanulmányi eredménnyel zárta.
 6. f) A pályázat elnyeréséhez a feltételeknek együttesen kell fennállniuk.

 

Pályázatot nyújthat be azon hallgató is, aki az (1) bekezdésben írt feltételeknek megfelel és   

        a./ saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul vagy

        b./  nemzetközi versenyen vesz rész.

 

Pályázatot nyújthat be azon hallgató is, aki az (1) bekezdésben foglaltaknak együttesen megfelel és hallgatói jogviszonya sikeres államvizsgával zárult a pályázat kiírásának évében.

 

 4.Pályázat benyújtásának módja és határideje

 

Az Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére minden félév lezárását követően új pályázatot kell benyújtani.

Pályázatot benyújtani kizárólag egy félévre, azaz öt hónapra, 6/2017 (IX.21) rendelet melléklete (Pályázati űrlap) szerinti formanyomtatvány benyújtásával és az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet.

Szakirányú, ideiglenes külföldi tanulmány esetén a pályázat egy alkalommal nyújtható be.

 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri hivatalban ,Sajóecseg,Széchenyi u.27 számon,vagy a www.sajoecseg.hu weboldalon az irattár 2017-es rendeletei között a 6-2017(IX.21) rendelet mellékleteként letölthető.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 1. a) a pályázó adatait, így nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát, anyja nevét, születési helyét és idejét, oktatási azonosító számát, bankszámlaszámát (amennyiben rendelkezik vele), valamint a felsőoktatási intézmény teljes nevét és címét;

 

 1. b) a pályázó lakcímkártyájának másolatát,

 

 1. c) a felsőoktatási intézmény által kiállított bizonyítvány hitelesített fénymásolatát a pályázó előző lezárt félév tanulmányi eredményéről;

 

 1. d) az aktuális tanévre szóló iskolalátogatási igazolást; továbbá

                                                                                                                          

 1. e) a pályázó saját kezűleg aláírt indokolását arról, hogy miért kéri az ösztöndíjat

 

f./ amennyiben pályázó ideiglenesen külföldön kíván tanulni,  fogadó felsőoktatási intézmény igazolását

 

g./ amennyiben a pályázó lezárta tanulmányait és diplomával rendelkezik, az utolsó félév igazolását tartalmazó leckekönyv és abszolutóriumról  igazolás másolatban

 

A pályázatot egy példányban Sajóecseg  község Önkormányzata Képviselő-testületének nevére,  de a Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Sajóecsegi Kirendeltség,

3793 Sajóecseg,Széchenyi u.27  címére kell benyújtani.

 

Pályázatot benyújtani személyesen, vagy postai úton lehet. Postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtás napja a postára adás napja.

A benyújtási határidőn túl beérkezett vagy postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött formanyomtatvány esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 11.

 

 

5.A pályázatok elbírálása

 

Az önkormányzati ösztöndíj odaítéléséről Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-Testülete dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 1.

 

A pályázatot elnyert hallgatóval Sajóecseg Község Önkormányzata szerződést köt.

A szerződés aláírását követő 15 napon belül az ösztöndíj összegét  a  Sajókeresztúri Közös önkormányzati Hivatal Sajóecsegi Kirendeltsége bankszámlaszámra utalja, ennek hiányában házipénztárból kifizeti.

 

 

6.Pályázók értesítési kötelezettségei

 

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki szorgalmi időben tanulmányait megszakítja.

A tanulmányait megszakító, elhalasztó vagy versenyen részt nem vevő ösztöndíjban részesülő hallgató e tényt köteles 15 napon belül a Polgármesternek bejelenteni, aki intézkedik az ösztöndíj folyósításának megszüntetéséről és a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetéséről. A Képviselő-testület eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésétől, ha az igénybe vevő bizonyítja, hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívüli okból történt.

 

 

Sajóecseg,2019. február 12.

 

 

 

                                                                                                Inklovics László s.k.

                                                                                                   polgármester

 

 

 

 

 

 

AUTÓVAL KÖZLEKEDŐK FIGYELMÉBE! A SAJÓECSEGI HÍDLEZÁRÁS IDŐPONTJA VÁLTOZIK!
2017 december hó 01-én (pénteken) 07:00 órától 2017 december hó 04--én (hétfőn) 17:00 óráig
kerül sor.
A menetrend szerinti autóbuszok közlekedését a lezárás nem érinti.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Üdvözlettel

Méhész László
műszaki főmunkatárs, hídmérnök

Értesítés szerves trágya kiszórásának időszakáról

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a SZIRÁK-FARM Kft.

2016. október 1-étől elkezdi a szervestrágya kiszórását.

A munkálatok időtartama kb. 2-3 hét, az időjárástól függően.

A trágya kiszórása és a talajba történő bemunkálása folyamatos, de a

szaghatás így sem kerülhető el.

Kérjük megértő türelmüket illetve szíves elnézésüket.

„SZIRÁK-FARM” Kft.

Felhívás

Sajóecseg Község Önkormányzata

3793 Sajóecseg, Széchenyi út 27. szám

Felhívás

 

Sajóecseg Község Önkormányzata -  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján -  Sajóecseg  község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai szerint felhívja az alábbi partnereket  írásos észrevételük megtételére SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK K-3 JELŰ MÓDOSÍTÁSA tárgyában.

Az egyeztetésben résztvevők , partnerek köre:

 

 1. A településen állandó bejelentett lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosság.
 2. Valamennyi a településen működő és bejegyzett civil szervezet.
 3. Érintettség esetén a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
 4. A településen működő elismert egyház.

 

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK K-3 JELŰ MÓDOSÍTÁSA megtekinthető a település honlapján (www.sajoecseg.hu/partnersegi-egyeztetés) és az Önkormányzati Hivatalban 8.00 óra 15.30 óra közötti időpontban. A partnerek 2016. március 17. napjától 2016.  április 7. napjáig  írásos észrevételt tehetnek az Önkormányzati  Hivatalban (3793 Sajóecseg, Széchenyi út 27. szám) postai úton vagy írásban személyesen , továbbá  a sajoecseg@sajoktv.hu, internet címre.

 

Sajóecseg, 2016. március 16.

 

Inklovics László sk.

polgármester

Tisztelt Adózók!

A Sajókeresztúr közös Önkormányzati Hivatal Sajóecsegi Kirendeltsége I.fokú adóhatóság felé történő  adófizetési kötelezettségeiket az alábbi OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlaszámokra teljesíthetik:


Iparűzési adó beszedési számla
11734004-15546137-03540000

Építményadó beszedési számla

11734004-15546137-02440000

Gépjárműadó beszedési számla

11734004-15546137-08970000

Késedelmi pótlék beszedési számla

11734004-15546137-03780000

Jövedéki adó számla (pálinka)

11734004-15546137-10040007

Talajterhelési díj számla

11734004-15546137-03920000

Bírság számla

11734004-15546137-03610000

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzati adórendeletek digitalizálása folyamatban van. Az érdeklődők számára a honlapra való felkerülésig a rendeletek a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők.


                                                                        

                                                                Sajóecseg Község Önkormányzata

Felhívás - Sajó híd lezárása és felújítása

FIGYELEM!

2015 OKTÓBER 12-ÉTŐL A SAJÓECSEGI HÍD JAVÍTÁSI MUNKÁLATOK MIATT A JÁRMŰFORGALOM ELŐL LEZÁRÁSRA KERÜL, ELŐRE LÁTHATÓLAG 10 NAPRA. BOLDVÁRA EDELÉNY VAGY SZÍRMABESENYŐ IRÁNYÁBÓL LEHET ELJUTNI!

SAJÓECSEGRŐL AZ AUTÓBUSZOK  A COOP ABC MELLETTI MEGÁLLÓBÓL INDULNAK MENETREND SZERINT!

KÉRJÜK TÜRELMÜKET A MUNKÁLATOK IDEJE ALATT.

SAJÓECSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KERÜLŐ ÚTVONALAK:

se-bo1.jpg

 

se-bo2.jpg

Új weboldal indul

Kedves Sajóecsegiek és nem csak Sajóecsegiek!

Strukturáltabb és szebb megjelenéssel, bővebb tartalommal folytatja településünk weboldala a működést. Egyik legfontosabb újítás a főoldal, amit éppen most is olvas. A facebook adatlapomhoz hasonlóan ide is folyamatosan kiposztolásra kerülnek a legfrissebb hírek, újdonságok, felhívások. Az egyszerűbb adatközlés céljából ezt egy beágyazott blog oldallal tesszük elérhetővé, ami egyébként a sajoecseg.blog.hu címet viseli.

A főoldalt követően a letölthető dokumentumok között is történt egy kis változás. A dokumentumokat post-it cetlik szimbolizálják, egy parafatáblán. A dokumentum megnyitásához bal gombbal, letöltéshez jobb gombbal kattintson a cetlikre, majd válassza a "Letöltés másként..." menüpontot.

A galériába 655 darab fénykép került feltöltésre, külön kategorizálva, látványos albumokba rendezve (megtekintéséhez Flash Player kiegészítő szükséges, ami pl. Google Chrome böngészőben alapból be van építve). Flash Player kiegészítő letölthető innen: https://get.adobe.com/flashplayer/

Az intézményekhez a település nevesebb intézményei kerülnek, viszont ha szeretné vállalkozását itt megjeleníttetni és a falu lakosai számára megosztani tevékenységét, erre díjmentesen biztosítunk lehetőséget. (Ezzel kapcsolatban írjon e-mailt!)

Bízom benne, hogy a változtatás megelégedést eredményez minden oldalunkra látogató számára. A honlap sok munkaóra eredménye, viszont karitatív alapon készült, így költségvetésünkből egyetlen forintot sem kellett érte kivenni.

Inklovics László
polgármester

10392280_1499241377010997_2445100914388050489_n.jpg